Guo Jian, Chopsticks

Guo Jian, Chopsticks exhibition

Guo Jian, Chopsticks exhibition

GUO JIAN
The Romance, 2007
oil on canvas
151 x 212 cm

I ENQUIRE I

Guo Jian, Chopsticks exhibition

Guo Jian, Chopsticks exhibition

GUO JIAN
Trigger Happy, 1999
oil on canvas
120 x 137 cm

I ENQUIRE I